การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Posted by:

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองเลิง

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองเลิง

คู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

0

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Posted by:

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

0

รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหนองเลิง พ.ศ. 2564

Posted by:

รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหนองเลิง พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

0

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

Posted by:

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน

Posted by:

สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2565

0

การบรรจุและการแต่งตั้ง

Posted by:

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2564

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

0
Page 1 of 18 12345...»