ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

0

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Posted by:

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองเลิง

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองเลิง

คู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

0

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Posted by:

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

0

รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหนองเลิง พ.ศ. 2564

Posted by:

รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหนองเลิง พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

0
Page 2 of 19 12345...»