รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองเลิงร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองเลิง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

” คิดดี ทำดี  เทศบาลตำบลหนองเลิง ร่วมต่อต้านยาเสพติด”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

มาตรการภานในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร

Posted by:

รายงานตามแผนป้องกัน ๖ เดือน ๖๕

รายงานตามแผน ป้องกัน ๑๒ เดือน ๖๔

มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม

มาตรการส่่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

มาตรการในการส่ร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร

มาตรการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

0

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

0
Page 1 of 28 12345...»