รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Posted by:

รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

0

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Posted by:

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิงเรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองเลิง ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองเลิง ประจำปีการศึกษา 2565

0

ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ให้ชำระภายใน 31 สิงหาคม 2564

Posted by:

ทต.หนองเลิง เร่งรัดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 พร้อมรับชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โดยขอให้ผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ ไปเสียภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ หากไม่ไปชำระตามห้วงเวลากำหนด ทต.หนองเลิงจะดำเนินการแจ้งรายการภาษีค้างชำระไปที่ สนง.ที่ดิน และ สปก.บึงกาฬดำเนินการต่อไป

กองคลัง ทต.หนองเลิง
30 ก.ค.64

0

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง

เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองเลิง จึงได้จัดทำแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) เพื่อให้ประชาชนเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ยื่นคำร้องได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย (ภ.ด.ส.1) ที่แนบมาพรอมนี้ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี 2564 1 2 3 4 5 6 7 8

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑)   ได้ที่เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลหนองเลิง www.nongleng-bk.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

 

0
Page 5 of 19 «...34567...»