การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

Posted by:

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน

Posted by:

สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2565

0

การบรรจุและการแต่งตั้ง

Posted by:

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2564

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

0

การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Posted by:

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกาารให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

0

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน

Posted by:

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน

0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Posted by:

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน

0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

Posted by:

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565.

0
Page 3 of 19 12345...»