การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

➤  ข้อมูลพื้นฐาน

➤การประชาสัมพันธ์

➤การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

➤การดำเนินงาน

➤การปฏิบัติงาน

➤การให้บริการ

➤แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

➤การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

➤การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

➤การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➤การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

➤เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

➤การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • 036   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  • 037   การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➤การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

➤แผนป้องกันการทุจริต

➤มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน