มาตรการภานในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร

Posted by:

รายงานตามแผนป้องกัน ๖ เดือน ๖๕

รายงานตามแผน ป้องกัน ๑๒ เดือน ๖๔

มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม

มาตรการส่่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

มาตรการในการส่ร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร

มาตรการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

0

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเลิง (ครั้งแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

รายงานการประชุมสภ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

รายงานการประชุมสภ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

รายงานการประชุมสภ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

รายงานการประชุมสภ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.

Posted by:

0

รายงานการประชุมสภ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

รายงานการประชุมสภ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0
Page 1 of 10 12345...»