๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑  ประเภทของการประกอบอาชีพ
–  อาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม ทำสวนยางพารา  อาชีพค้าขาย  และรับราชการ
–  อาชีพรอง  คือ  การปลูกผัก  การหาปลา  การรับจ้างทั่วไป
–  อาชีพเสริม คือ  กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านต่างๆ เช่น  กลุ่มทอผ้า,กลุ่มทำไม้กวาด,กลุ่มจักรสานกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ,กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน ฯลฯ

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลหนองเลิง  คือ
–  โรงงานน้ำดื่ม            ๑      แห่ง
– ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       ๑๘    แห่ง
–  โรงสีข้าว                 ๑๐     แห่ง
– ร้านค้าของชำ            ๕๐    แห่ง

–  ร้านซ่อม                 ๑๒     แห่ง

– ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง      ๓      แห่ง
–  ร้านเสริมสวย             ๖     แห่ง
–  ร้านเกมส์/คอมพิวเตอร์     ๓       แห่ง