๑.  ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตำบลหนองเลิง  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองบึงกาฬ  ตั้งอยู่ทิศตะวันตก

ของที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬไปทางถนนจังหวัดหนองคาย และตั้งห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ๓๙ กิโลเมตร

๒.  ขนาดพื้นที่
มีพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเลิงประมาณ  ๕๓.๗๐  ตารางกิโลเมตร

๓.  อาณาเขตติดต่อ
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลหนองเลิงเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับเนิน
ส่วนลักษณะหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ๑ กลุ่ม  จำนวน  ๖ หมู่บ้าน  และอีก ๗ หมู่บ้าน
แยกห่างกันไประยะห่างกันโดยเฉลี่ย ๕  กิโลเมตร
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  เขตพื้นที่ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้             ติดต่อกับ  เขตพื้นที่ตำบลศรีชมภู   อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลโนนศิลา  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

๔. ประชากรตำบลหนองเลิง
มีประชากรทั้งสิ้น  ๘,๖๐๓  คน  แยกเป็นชาย  ๔,๒๖๓  หญิง  ๔,๓๔๐  คน  แยกได้ดังนี้

              แสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองเลิง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
บ้านนาเจริญ ๒๙๑ ๓๑๘ ๖๐๙ ๑๘๔
บ้านสุขสำราญ ๔๐๔ ๔๑๑ ๘๑๕ ๒๑๐
บ้านโนนมณี ๑๓๓ ๑๑๑ ๒๔๔ ๗๒
บ้านหนองเลิง ๓๒๕ ๓๔๕ ๖๗๐ ๒๐๓
บ้านหนองหมู ๕๙๘ ๕๘๑ ๑,๑๗๙ ๓๐๗
บ้านคลองเค็ม ๔๕๔ ๔๐๗ ๘๖๑ ๒๕๕
บ้านนาล้อม ๓๖๕ ๓๙๔ ๗๕๙ ๑๗๔
บ้านนาเจริญเหนือ ๒๒๙ ๒๖๘ ๔๙๗ ๑๗๕
บ้านสรรเสริญ ๓๐๐ ๒๘๐ ๕๘๐ ๑๖๑
๑๐ บ้านเจริญสามัคคี ๒๗๐ ๒๘๒ ๕๕๒ ๑๖๐
๑๑ บ้านคำเจริญ ๒๘๘ ๓๒๒ ๖๑๐ ๑๖๗
๑๒ บ้านโนนสง่า ๓๗๒ ๓๖๙ ๗๔๑ ๒๐๒
๑๓ บ้านนาเจริญกลาง ๒๓๔ ๒๕๒ ๔๘๖ ๑๓๗
รวม ๔,๒๖๓ ๔,๓๔๐ ๘,๖๐๓ ๒,๔๐๗

 ข้อมูลจาก : ข้อมูลทะเบียนอำเภอเมืองบึงกาฬ  ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ

  • แหล่งน้ำธรรมชาติ

๑) หนอง                  จำนวน           ๑        แห่ง     (หนองยาว)
๒) ลำน้ำ, ลำห้วย        จำนวน           ๑๗      แห่ง
๒.๑)  ห้วยยาง               หมู่  ๑.
๒.๒) ห้วยคลองวัด          หมู่  ๒
๒.๓)  ห้วยคำบอน          หมู่  ๒
๒.๔)  ห้วยเล็บเงือก        หมู่  ๓
๒.๕)  ห้วยวังเซือม         หมู่  ๔ , หมู่  ๑๑
๒.๖)   ห้วยเนียม            หมู่  ๔ ,  หมู่  ๑๑
๒.๗)  ห้วยหนองหมู        หมู่  ๕
๒.๘)  ห้วยคลอง            หมู่  ๖ , หมู่  ๗
๒.๙)  ห้วยคลองเค็ม       หมู่  ๖ , หมู่  ๗
๒.๑๐) ห้วยโปร่ง            หมู่  ๘ , หมู่  ๑๐
๒.๑๑) ห้วยท่าคันโท       หมู่  ๘ , หมู่  ๑๐ หมู่  ๑๓
๒.๑๒) ห้วยกะทาก         หมู่  ๘
๒.๑๓) ห้วยลำพะเนียง     หมู่  ๙
๒.๑๔) ห้วยบ้าน             หมู่  ๑๑,  หมู่  ๔  หมู่  ๑
๒.๑๕) ห้วยสามง่าม        หมู่  ๑๒
๒.๑๖) ห้วยถ้ำเต่า           หมู่  ๑๒
๒.๑๗) ห้วยขอนต้อง       หมู่  ๑๓ , หมู่  ๑๐  หมู่  ๑๓

  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

๑)  ฝายน้ำล้น             จำนวน           ๗        แห่ง
๑.๑)  ฝายน้ำล้นบ้านหนองหมู  (ตอนล่าง)                     หมู่  ๒
๑.๒)  ฝายน้ำล้นบ้านหนองหมู  (ตอนกลาง)                   หมู่  ๕
๑.๓)  ฝายน้ำล้นห้วยคลองเค็ม   (ตอนกลาง)                 หมู่  ๖, หมู่  ๗
๑.๔)  ฝายน้ำล้นห้วยคลองเค็ม   (ตอนกลาง)                 หมู่  ๖, หมู่  ๗
๑.๕)  ฝายน้ำล้นห้วยท่าคันโท                         หมู่  ๘
๑.๖)  ฝายน้ำล้นห้วยลำพะเนียง                      หมู่  ๙
๑.๗)  ฝายน้ำล้นห้วยวังเซือม                          หมู่  ๔  หมู่  ๑๑
๒) บ่อน้ำตื้น                จำนวน           ๑๑๗    แห่ง
๓)  บ่อโยก                 จำนวน           ๒๑      แห่ง
๔)  ประปาหมู่บ้าน        จำนวน.           ๑๕     แห่ง

๖. ข้อมูลอื่นๆ
๑๑.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  • มีพื้นที่ป่าตามหัวไร่ปลายนาประมาณ  ๑,๒๐๐ ไร่

๑๑.๒   มวลชนจัดตั้ง
–  ลูกเสือชาวบ้าน  ๔  รุ่น      ๖๐๐    คน
–  อปพร.                           ๑๔๒   คน
–  อ.ส.ม.     รวม                 ๑๔๔   คน
–  กลุ่มสตรีแม่บ้าน                ๔๐๐  คน
–  อาสาสมัครตำรวจบ้าน          ๔๐   คน