การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเลิง

วันที่ 26 มีนาคม 2564
ณ  อาคารเอนกประสงค์(โดม)  วัดศรีสุพลวนาราม

*******************************

0