กองช่างเทศบาลตำบลหนองเลิง


นายวรโชติ  จินตฤทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเลิง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพศาล  ถีสูงเนิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางบัวผัน  พิทูลทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายรณชัย  จอดนอก
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายกิตติโชติ  ศรีพุทธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายธนง คล่องดี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกำชัยน์  ศรีจันทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวิจิตร  ศรีทะนีทอก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายภิเชษ  มหึเมือง
พนักงานขับรถยนต์(รถตักหน้าขุดหลัง)

นายธนภัทร  มหาราช
ผู้ช่วยช่างเชียนแบบ