กองคลังเทศบาลตำบลหนองเลิง


นางพัชรี  บุตรตาสี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัชนีวรรณ์  ศรีบุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวนงนุช นิกรเทศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอนุรดี บีเดอมันน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายบุญมี ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายประโมทย์  ติยะบุตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรวิภา สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวชุติกาญจน์  ศรีธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญยง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวพิชญ์ชานันท์ เมืองจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้