กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเลิง


นางวิกรธินี จันทร์อ้วน
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเลิง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางเข็มเพชร มะหาโชค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุธิกานต์ ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ

นางกมลทิพย์ ตุ้มคุ้ม
ครูชำนาญการ

นางสนุก หลานวงษ์
ครู

นางสาวนฤมล อามาตมนตรี
ครู

นางเพ็ญศรี นาคลา
ครู

นางอรัญญา หวายฤทธิ์
ครู

นางฉวีวรรณ ทองลาด
ครู

นางสาวกันญา บานเย็น
ครู

นายสุพัฒน์ พุทมี
ครู
 

นายศุภศิษย์ ศรีปากดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวยุคลธร หนันต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวจิตนภา วงษ์สุนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยจันทา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเกษรินทร์ ทิพย์แสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวนฤมล ชนะชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวณัฐติการณ์ สุวรรณมงคล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวอำไพ สุวรรณมงคล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวกานต์ธิดา จันทร์เสน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)