ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

Posted by:

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565.

0

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.5 บ้านหนองหมู

โครงการจ้างเหมาปรับเกรดซ่อมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลหนองเลิงจำนวน 21 สาย

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาล้อม

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านโนนสง่า 

โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหนองเลิง จำนวน 6 

0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 – 2  เดือนตุลาคม2563 – มีนาคม 2564

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Posted by:

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2564

Posted by:

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564

0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 62 – มกราคม 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กพ.- พค.63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มิย.-กย.63

0
Page 1 of 6 12345...»