ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญสามัคคีหมู่ที่ 10 – ห้วยท่าคันโท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – biddingX

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญสามัคคีหมู่ที่ 10 – ห้วยท่าคันโท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding)

0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปี 2565

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปี 2565

0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง รายเดือน ปี พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เดือน มีนาคม 2566

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565

0

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี พ.ศ.2565 เดือน เมษายน – ธันวาคม 2565

Posted by:

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนเมษายน 2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนมิถุนายน 2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนกรกฎาคม2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนสิงหาคม2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนกันยายน2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตุลาคม2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนพฤศจิกายน2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนธันวาคม2565

0

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

Posted by:

รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565รายงานการเงินประจำปี 2565

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 2 ห้วยคำบอน

Posted by:

0
Page 1 of 7 12345...»