โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป
  2. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน
  3. เพื่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตน
  4. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูทำนา

0

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับคนไทยตลอดไป

2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ

3. เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน

4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

5. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันเน้นให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ

0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองเลิง ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองเลิง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคี

3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชน เกิดความรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านยาเสพติด

4. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างหมู่บ้านทำให้เกิดความสามัคคีอันจพนำไปสู่การพัฒนาตำบล

5. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

0

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ดี มีความตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมทั้งมีจิตสำนึก ที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ
  3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในด้านทักษะความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการร่วมคิด ร่วมทำ ความกล้าแสดงออกตามจินตนาการของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมในด้านต่างๆ

0

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองเลิงร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองเลิง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

” คิดดี ทำดี  เทศบาลตำบลหนองเลิง ร่วมต่อต้านยาเสพติด”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 11 12345...»