โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่เด็กนักเรียน เยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองเลิง ประจำปี 2566 “การทำพวงหรีด”

Posted by:

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566

วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสานตะกร้าหวายเทียม และกระเป๋าหวายเทียม ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการสานตะกร้าหวายเทียม ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2566

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0
Page 1 of 12 12345...»