รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ITA) 2566

Posted by:

  ข้อมูลพื้นฐาน

➤การประชาสัมพันธ์

➤การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • 08   Q&A
 • 09   Social Network
 • 10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

➤การดำเนินงาน

           13.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565

           13.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

➤การปฏิบัติงาน

 • 014   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

➤การให้บริการ

 • 015   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 016   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 017   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 018   E-Service

➤การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

➤การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 23   นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 24   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

➤ การส่งเสริมความโปร่งใส

 • 27   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 28   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➤การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 30   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

➤ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 31   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • 32  การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy
 • 33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

➤การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • 35   การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

➤แผนป้องกันการทุจริต

 • 36   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 37   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

➤มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 • 39   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • 40   การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • 41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

➤มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

 • 42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

0

มาตรการภานในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กร

Posted by:

รายงานตามแผนป้องกัน ๖ เดือน ๖๕

รายงานตามแผน ป้องกัน ๑๒ เดือน ๖๔

มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม

มาตรการส่่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

มาตรการในการส่ร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร

มาตรการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

0

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเลิง (ครั้งแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

รายงานการประชุมสภ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0
Page 1 of 10 12345...»