การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเลิง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  3. การพัฒนาบุคลากร
  4. การประเมินผลการปฏิบัิตราชการ
  5. การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • รายงานผลการบริหาร
0

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

Posted by:

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2565

0

รายงานผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2565

Posted by:

รายงานผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2565

0

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy

Posted by:

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy

NO GIFT POLICY

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565

0

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปี พ.ศ.2565 เดือน เมษายน – ธันวาคม 2565

Posted by:

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนเมษายน 2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนมิถุนายน 2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนกรกฎาคม2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนสิงหาคม2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนกันยายน2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตุลาคม2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนพฤศจิกายน2565

ประกาศการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนธันวาคม2565

0

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

Posted by:

รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565รายงานการเงินประจำปี 2565

0
Page 1 of 30 12345...»