โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองเลิง ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองเลิง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคี

3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชน เกิดความรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านยาเสพติด

4. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างหมู่บ้านทำให้เกิดความสามัคคีอันจพนำไปสู่การพัฒนาตำบล

5. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

0