โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับคนไทยตลอดไป

2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ

3. เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน

4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

5. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันเน้นให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ

0