โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่เด็กนักเรียน เยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองเลิง ประจำปี 2566 “การทำพวงหรีด”

Posted by:

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566

วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0