โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป
  2. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน
  3. เพื่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตน
  4. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูทำนา

0