แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง

เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองเลิง จึงได้จัดทำแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) เพื่อให้ประชาชนเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ยื่นคำร้องได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย (ภ.ด.ส.1) ที่แนบมาพรอมนี้ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี 2564 1 2 3 4 5 6 7 8

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑)   ได้ที่เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลหนองเลิง www.nongleng-bk.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

 

0