เทศบาลตำบลหนองเลิง ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในเขตตำบลหนองเลิง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย.63

Posted by:

0