หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลหนองเลิง

  • -ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01
  • ประกาศคณะกรรมกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 02
  • หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 04
  • หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 05

 

 

0