ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2-2561

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนง.-ครู-ลูกจ้าง ครั้งที่ 1-2561

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนง.-ครู-ลูกจ้าง ครั้งที่ 2-2561

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1-2561