หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

0