สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองเลิง


นายวรโชติ  จินตฤทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเลิง

นางวิกรธินี  จันทร์อ้วน
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเลิง

นางสาวชีวาพร  ท่อแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

สิบเอกขจรศักดิ์  ทองลาด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาววนิดา  ฝ่ายแก้ว
นักทรัพยากรบุลคลปฏิบัติการ

 


นางสาววนิดา  พิลาออน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายคมกริช  ปางทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณัฐวีร์ชากร  เครือเพียกุล
นิติกรปฏิบัติการ

นางมุกดา  ศิริบุญคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภูวเดช  เติมประชุม
เจ้าพนักงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางรัชนี ชาญประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

 นายทศพล ยอดคีรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายหนูพัฒ รูปคม
พนักงานขับรถยยนต์ส่วนกลาง

นายอาจหาญ  บาลเย็น
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

Responsive imageนางสาวประภา  ฝ่ายแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุวัติ หวายฤทธิ์
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นายสุคลชัย จุปัดมัดถา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

Responsive imageนายมนัส สว่างแสง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ