สภาพทางสังคม
        ๑.  การศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวน ๕ แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  ๖ แห่ง  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลด้านการศึกษา

 

  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  ๕  โรงเรียน
       ๑.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒.  โรงเรียนบ้านหนองหมู
๓.  โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๔.  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
๕.  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๖  แห่ง
       ๑.  ศูนย์เด็กเล็กศูนย์วัดนิมิตสว่างนาราม ( บ.สุขสำราญ ม.๒)
๒.  ศูนย์เด็กเล็กศูนย์วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์ (บ.หนองหมู ม.๕ )
๓.  ศูนย์เด็กเล็กศูนย์วัดศรีสุพลวนาราม  (บ.คำเจริญ ม.๑๑)
๔.  ศูนย์เด็กเล็กศูนย์วัดเกาะแก้ววนาราม  บ.สรรเสริญ ม.๙  (สาขาวัดประชาสามัคคี)  ม.๑๐
๕.  ศูนย์เด็กเล็กศูนย์วัดประชาสามัคคี (บ.เจริญสามัคคี ม.๑๐)
๖.  ศูนย์เด็กเล็กศูนย์วัดสว่างอารมณ์  (บ.คลองเค็ม ม.๖)

๒. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
–  วัด / สำนักสงฆ์                  ๑๓      แห่ง

   ๓.  การสาธารณสุข
๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเลิง จำนวน  ๑  แห่ง
๓.๒ คลินิกเอกชน  จำนวน  ๑  แห่ง
๓.๓ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ แห่ง
๓.๔ มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้านซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน  ๑๔๔  คน