วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ดี มีความตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมทั้งมีจิตสำนึก ที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ
  3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในด้านทักษะความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการร่วมคิด ร่วมทำ ความกล้าแสดงออกตามจินตนาการของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมในด้านต่างๆ

0