รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหนองเลิง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เทศบัญญัติ ปี 62

0