รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Posted by:

รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

0