รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ

รางวัลเกียรติยศและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา ประจำปีการศีกษา 2549 – 2550

ระดับโรงเรียน
– ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จาก กระทรวงสาธารณสุข
– ชนะเลิศการออกกำลังกายดีเด่นโครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลังกายในความร่วมมือและสนับสนุน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทย
– ผ่านการรับรองมาตรฐานเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี 20 ตุลาคม 2549 จากกระทรวงสาธารณสุึข
– ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในระดับดีมาก จำนวน 11 มาตรฐานจาก จำนวน 14 มาตรฐาน

ระดับนักเรียน

ช่วงชั้นปฐมวัย
จากการแข่งขันทักษะวิชาการสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี แข่งขันที่โรงเรียนระเบียบวิทยา

ผลการแข่งขัน   3 เหรียญทอง   5 เหรียญเงิน  5 เหรียญทองแดง

เหรียญทองการแข่งขัีนฉีกปะ
เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
เหรียญทองการแข่งขันกายบริหาร
เหรียญเงินการแข่งขันระบายสีี
เหรียญเงินการแข่งขันปั้นแป้งโด
เหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสี
เหรียญเงินการแข่งขันปั้นแป้งโด
เหรียญเงินการแข่งขันต่อบล็อก
เหรียญทองแดงการแข่งขันปั้นแป้งโด
เหรียญทองแดงการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
เหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงาน
เหรียญทองแดงการแข่งขันเกมการศึกษา
เหรียญทองแดงการแข่งขันมารยาทไทย