รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองเลิงร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองเลิง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

” คิดดี ทำดี  เทศบาลตำบลหนองเลิง ร่วมต่อต้านยาเสพติด”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0