มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บ้านคอลงเค็ม ม.6

Posted by:

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของเทศบาลตำบลหนองเลิง

กรณีราษฎร ม.6 มีต้นไม้ล้มทับบ้านเหตุวาตภัยลมพายุ

0