ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ให้ชำระภายใน 31 สิงหาคม 2564

Posted by:

ทต.หนองเลิง เร่งรัดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 พร้อมรับชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม โดยขอให้ผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ ไปเสียภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ หากไม่ไปชำระตามห้วงเวลากำหนด ทต.หนองเลิงจะดำเนินการแจ้งรายการภาษีค้างชำระไปที่ สนง.ที่ดิน และ สปก.บึงกาฬดำเนินการต่อไป

กองคลัง ทต.หนองเลิง
30 ก.ค.64

0