ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองเลิง

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-4-5 พฤษภาคม 2560

กำหนดการโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

**********************************************
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๒.๐๐ น. – คณะขบวนบั้งไฟสวยงาม ตั้งขบวนโชว์ตามแนวถนน
เริ่มตั้งแต่ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. – เริ่มขบวนแห่บั้งไฟ ตามแนวถนนบ้านนาเจริญ ถึงโรงเรียนบ้านนาเจริญ
– คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ที่กองอำนวยการ
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ประธานในพิธีเดินทางถึง กองอำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญ
– ขบวนแห่บั้งไฟเคลื่อนขบวนเข้ามาที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาเจริญ
– นายกเทศมนตรีตำบลหนองเลิง ( นายมงคล พินทา )
กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
– ขบวนแห่บั้งไฟเคลื่อนขบวนผ่านหน้ากองอำนวยการ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๓๐ น. – รับสมัครบั้งไฟทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร
– เริ่มแข่งขันบั้งไฟ ประเภทต่างๆ
เวลา ๑๓.๐๐ น. – จุดบั้งไฟแข่งขัน ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น.

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. – รับสมัครบั้งไฟทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร
– เริ่มแข่งขันบั้งไฟ ประเภทต่างๆ
เวลา ๑๓.๐๐ น. – จุดบั้งไฟแข่งขัน ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น.
– จุดบั้งไฟแข่งขัน ประเภทต่างๆ
– พิธีกร เชิญประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดแข่งขันบั้งไฟประเภทต่างๆ
– ประธานกล่าวปิดงาน
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ คณะกรรมการจับเวลาโดย ซุปเปอร์มอส171789

0