ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน

Posted by:

สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2565

0