ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted by:

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศขยายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

0