ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการ และเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเลิง

Posted by:

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่งอร้องเรียน

0