ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.5 บ้านหนองหมู

โครงการจ้างเหมาปรับเกรดซ่อมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลหนองเลิงจำนวน 21 สาย

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาล้อม

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านโนนสง่า 

โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหนองเลิง จำนวน 6 

0