ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญสามัคคีหมู่ที่ 10 – ห้วยท่าคันโท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – biddingX

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญสามัคคีหมู่ที่ 10 – ห้วยท่าคันโท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding)

0