ทต.หนองเลิง เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองเลิง ขอแจ้งรายละเอียดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ชำระภายในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 ( เฉพาะปี2564 เท่านั้น) หากไม่ติดต่อชำระตามกำหนด จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี พร้อมค่าปรับ และเงินเพิ่ม ดังนี้

1) ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม. 1% ( 11%) ของค่าภาษีที่ค้าง
2) ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 21%) ของค่าภาษีที่ค้าง
3) ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม1% (41%) ของค่าภาษีที่ค้าง

ปล…รี บ ม า เสี ย ภ า ษี นะ จ๊ะ เ สี ย ด า ย ค่า ป รั บ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง โทร.042490770 ….
#”ภาษีที่ดินฯ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ”

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง

0