ทต.หนองเลิง ขยายการชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564

Posted by:

ประกาศเทศบาล ต.หนองเลิง ได้ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จจากเดิมเดือนมิถุนายน เป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทต.หนองเลิง จึงขยายการชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2564 หากผู้เสียภาษีฯ ไม่ติดต่อชำระตามกำหนด จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี พร้อมค่าปรับ และเงินเพิ่ม ดังนี้

1) ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม. 1% ( 11%) ของค่าภาษีที่ค้าง
2) ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 21%) ของค่าภาษีที่ค้าง
3) ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม1% (41%) ของค่าภาษีที่ค้าง

ปล…รี บ ม า เสี ย ภ า ษี นะ จ๊ะ เ สี ย ด า ย ค่า ป รั บ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง โทร.042490770 ….
#”ภาษีที่ดินฯ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ”

0