รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Posted by:

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

0