คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเลิง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองเลิง

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเลิง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองเลิง

0