คณะผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวสุนทรี สังข์ทอง
ผู้อำนวยการ

นางนิภาพรรณ โรจนวิภาต
รองผู้อำนวยการ