เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน อ.ยะลา จ.ยะลา จะดำเนินการโครงการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.๒ ช่อง ขนาดกว้างช่องละ ๒.๑๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.สูง ๒.๑๐ ม.พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรร่วมกันไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตรม. ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2559