การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Posted by:

การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม

ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต  อย่างชัดเจน  ประจำปีงบประมาณ 2564


                  วันที่  7 เมษายน 2564 นายวรโชติ  จินตฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองเลิง  ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลหนองเลิง ทำหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม เพื่อเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน
โดยมีหัวข้อประชุมดังนี้
  • การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน
  • การลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
  • แนวทางในการรับเรื่อวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่


0