การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการให้ความสําคัญการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted by:

การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารท้องถิ่น
ในการให้ความสําคัญการ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อ35 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร

0