การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนขอเชิญประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่มารับบริการทุกท่านร่วมตอบแบบการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)

ของเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สามารถตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้ตาม เว็ปไซต์  หรือ QR coad ดังนี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/xkbwop

0